Regulamin


Regulamin wykonywania przewozu osób przez firmę Luxtrans.

1. Postanowienia ogólne:

A. określenia użyte w regulaminie:
- Pasażer - osoba korzystająca z usług na podstawie wykonanej rezerwacji przejazdu.
- Przewoźnik - firma Luxtrans wykonująca usługę przewozu osób z adresu i na adres wskazany przez pasażera.
B. Wykonanie rezerwacji przez Pasażera u Przewoźnika, oznacza zawarcie umowy przewozu, oraz akceptację regulaminu, w przypadku rezygnacji z przejazdu na 12 godzin przed wyjazdem, lub nie zgłoszenie się Pasażera na odjazd Przewoźnik ma prawo do obciążenia Pasażera w 100% ceny biletu.

2. Pasażer:
 A. zobowiązany jest do zajęcia miejsca w busie, wskazanego przez kierowcę, oraz do przestrzegania porządku.
B. odpowiada za wyrządzone szkody w pojeździe, oraz innym pasażerom.
C. obowiązkowo korzysta z pasów bezpieczeństwa.
D. pasażer który w sposób umyślny lub wskutek zaniedbania zanieczyszcza pojazd zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Przewoźnika kwoty stanowiącej równowartość kosztów, które musi ponieść przewoźnik w celu całkowitego naprawienia szkody.

3. Przewoźnik:
A. dokona wszelkich starań, aby przejazd odbył się planowo i na czas.
B. ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w busie lub odmówić dalszego przewozu bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera w związku z podróżą, w przypadku, gdy Pasażer:
- nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu,
- znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających
- znajduje się w stanie lub zachowuje się w sposób, który mógłby negatywnie wpływać na bezpieczeństwo lub komfort podróży współpasażerów. Skutki prawne wymienionych sytuacji ponosi Pasażer. Skorzystanie przez Przewoźnika z uprawnień, o których mowa w tym punkcie nie uprawnia Pasażera do żądania z tego tytułu jakiegokolwiek odszkodowania.
C. nie odpowiada za rzeczy oraz bagaże pozostawione w pojeździe, lub omyłkowo zabrane przez innych podróżnych.
D. nie odpowiada za opóźnienie lub odwołanie kursu z przyczyn od niego niezależnych.
E. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia przesiadek podczas przejazdu ze względów logistycznych.
F. ma prawo przed zajęciem miejsca w busie żądać od Pasażera okazania ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość, w przypadku nie okazania dokumentu Przewoźnik odmówi zabrania Pasażera, bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
G. w pojazdach kategorycznie zakazuje się spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających, oraz palenia papierosów.
 
4. Bagaże:
A. Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 2 sztuk bagażu podstawowego o łącznej wadze do 40kg, i jeden bagaż podręczny o wymiarach pozwalających na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem
B. Bagaż podręczny nie powinien utrudniać swobody podróży pozostałym Pasażerom
C. Całkowicie zakazuje się przewozu rzeczy prawnie niedozwolonych
D. Przewoźnik może odmówić zabrania niebezpiecznego bagażu, lub o nieprzyjemnym zapachu.
E. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na uszkodzeniu lub utracie przewożonej gotówki, biżuterii, sprzętu elektronicznego oraz innych rzeczy wartościowych
F. Przedmioty pozostawione w busie, zapomnienie, nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika

5. Promocja 8 przejazdu:
A. Po odbyciu siedmiu pełnopłatnych przejazdów, kolejny ósmy realizowany jest za 1zł.
B. Przejazdy odnotowuje kierowca na imiennej karcie/wizytówce.
C. Wizytówka zbierająca daty przejazdu jest imienna i nie może być przekazywana, wymieniana pomiędzy pasażerami.
D. Ważność wizytówki wynosi 1 rok (365dni), czyli ósmy promocyjny przejazd musi się odbyć w przeciągu roku licząc od pierwszego przejazdu.
E. Przed skorzystaniem z ósmego przejazdu, konieczne jest skontaktowanie się z biurem Przewoźnika, oraz podanie wcześniejszych siedmiu dat celem weryfikacji.
F. Przejazd za 1zł uwzględniany jest tylko jeśli pasażer posiada wizytówkę/kartę już od pierwszego wyjazdu uprawniającego go do przejazdu za 1zł.

6. Reklamacje
Wszelkie reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu należy kierować pisemnie (listem poleconym) na adres Przewoźnika, w okresie dwóch tygodni od zaistnienia okoliczności będących przedmiotem reklamacji. Osobą uprawnioną do składania reklamacji jest Pasażer lub jego prawny opiekun. Reklamacje złożone przez osoby trzecie nie będą rozpatrywane. Przy zgłoszeniu reklamacji należy opisać zaistniałe okoliczności, zastrzeżenia, doznane szkody oraz określić sposób rekompensaty. Przewoźnik rozpatruje reklamacje w terminie jednego miesiąca od dnia jej doręczenia.